Välismaiste marjakorjajate olukord Soomes paraneb

Uus, 14. juunil jõustuv seadus tugevdab loodustoodete korjajate õiguslikku seisundit ja määratleb ettevõtete kohustused täpsemalt ja siduvamalt. Samal ajal paraneb marjakorjajate teenimisvõimalus ja ettevõtete konkurentsi olukord ühtlustub, mis tugevdab sektori jätkusuutlikku kasvu ja rahvusvahelistumise tingimusi.

Välismaiste marjakorjajate staatus on varem olnud õigusaktides suures osas reguleerimata, kuna neid pole peetud töösuhtes olevateks, vaid nad on tegutsenud omamoodi ettevõtjatena.

Alates 2014. aasta sügisest on loodustoodete sektori ametiasutuste ja ettevõtete vahel rakendatud tahteavalduse menetlust. Sellise menetlusega on korjajate tingimused ja sissetuleku võimalused paranenud. Probleemiks on ikka olnud tahteavalduse nõrk siduvus ja menetluse aeglane reageerimine puudustele.

Marjakorjajalt ei saa võtta tasu värbamise ja sisseelamise eest

Tänavu 14. juunil jõustuv loodustoodete korjamise välismaalaste õigusliku seisundi seadus näeb ette loodustoodete korjajate õigused, loodustoodete korjamise sektori ettevõtjate kohustused, kontrolli kohustuste täitmata jätmise osas ja karistused rikkumiste eest. Loodustooteid ostvate ettevõtete kohustused on suures osas samad mis tahteavalduse menetluses, kuid on täpsemad ja siduvamad.

Teine erinevus on see, et uus seadus keelab korjajatelt rangelt värbamisteenuste ja sisseelamise eest tasu võtmise. See parandab oluliselt välismaalt kutsutud korjajate õiguslikku olukorda. Lisaks on sektori ettevõtjatel kohustus teha marjakorjamise tulemuse parandamiseks koostööd.

Ettevõtete usaldusväärsust hinnatakse edaspidi täpsemalt

Uue seaduse kohaselt peab loodustoodete korjamise korraldaja olema usaldusväärne. Usaldusväärsuse hindamist mõjutab see, kas äritegevuses on järgitud seaduse sätteid. Lisaks kontrollitakse, kas makse ja lõive on nõuetekohaselt tasutud ning korraldajal on rahaline võimekus tegutsemiseks.

Usaldusväärsuse hindamiseks võib kasutada maksuameti varimajanduse üksuse koostatud kohustuste täitmise aruandeid. Kui korjamise korraldaja pole usaldusväärne, ei saa ta korjajaid riiki kutsuda ega pakkuda neile majutus- ja korjamisvõimalusi, et loodustooteid osta. Muidu ei mõjuta seadus loodustooteid ostvate ettevõtete staatust ega kohustusi.

Seaduse täitmist kontrollib tööinspektsioon

Tööinspektsioon kontrollib seaduste täitmist, kui kontrolliga ei tegele mõni teine ​​pädev asutus. Nõustamisega tegelevad tööbürood ning tööinspektsioon.

Seadust ei kohaldata välismaalaste riiki sisenemise ega elamise tingimuste suhtes. Seadust kohaldatakse siis, kui see ei ole töösuhe. Töösuhte puhul kehtib tööõigus nagu see on praegu.

Valitsus tegi täna 3. juunil 2021 ettepaneku, et Vabariigi President ratifitseeriks loodustooteid korjavate välismaalaste õigusliku seisundi seaduse. Seaduse peaks president heaks kiitma reedel, 4. juunil 2021 ja see jõustub 14. juunil 2021.

Kommentaarid
(Külastatud 400 korda, 1 külastust täna)