NB! Soome valitsuse otsus reisipiirangute muutmise kohta

Soome valitsus võttis 11. septembri istungil vastu põhimõttelise otsuse uue lähenemisviisi kohta hübriidstrateegia rakendamiseks piiriliikluses ja reisimises. Mudelit saab kasutada sissesõidupiirangute kaotamiseks ja samal ajal piiridel koroonapandeemia vastu võitlemiseks.

Uus piiriületuse number 25 nakatumist 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul

Valitsus kinnitas kõrgema esinemissagedusega riikideks riigid, kus viimase 14 päeva jooksul esines rohkem kui 25 juhtu 100 000 elaniku kohta.

Neilt, kes sisenevad riiki suurema esinemissagedusega riikidest või piirkondadest, nõutakse, välja arvatud mõned erandid, vähem kui 72 tundi tagasi tehtud negatiivse koroonatesti tunnistust. Riiki sisenejaid võib vastavalt nakkushaiguste seadusele karantiini panna. Karantiini võib lõpetada 72 tunni jooksul pärast sisenemist tehtud teise koroonatesti negatiivse tulemusega.

Kui riigis viibimine kestab vähem kui kolm päeva, pole teist testi ja karantiini vaja.

Neile, kes saabuvad madalama esinemissagedusega riikidest või piirkondadest (kuni 25), pole eespool nimetatud erimeetmeid vaja.

Igal nädalal vaatab terviseamet üle riikide ja piirkondade järjestuse madalama ja suurema esinemissageduse kategoorias. Valitsus otsustab siseministeeriumi ettepanekul riikide osas muudatuste üle.

Soome kodanikel ja alaliselt Soomes elavatel inimestel ei pea Soome naasmisel olema testitunnistust. Suurema esinemissagedusega riikidest saabumisel suunatakse nad Soomes testidele ja karantiini.

Reisipiiranguid leevendatakse

Testimisel põhineva mudeli kasutuselevõtt võimaldab turismitööstusel praegusest paremini töötada.

Uus mudel võimaldab tellimus- ja grupireise EL-i riikidest ja Schengeni piirkonnast, samuti EL-i rohelise nimekirja riikidest, isegi kui esinemissagedus ületab piirväärtust 25, kui reis kestab mitte rohkem kui 72 tundi. Kui reis kestab üle 72 tunni, kohaldatakse karantiini ja teise testi tavapärast protseduuri.

Lihtsustub liikumine Soome ning Eesti ja Rootsi vahel nii laeva- kui lennuliikluses

Tööhõive ja muu igapäevane suhtlemine piirikogukondadega on põhjapoolsel maismaapiiril ning Eesti ja Rootsi parvlaeva- ja lennuliikluses võimalik ilma testitunnistuse ja karantiinita, kui piirkondlik haigusolukord on üldjoontes samaväärne, hoolimata esinemissagedusest. Ülejäänud reisijate puhul viivad tervishoiuasutused läbi riskihindamisel põhinevaid pistelisi kontrolle ja teste.

Teatud olukordades on võimalik Soome sisenemine igalt poolt

Teatud olukordades on lubatud erirühmade, näiteks kultuuri, spordi ja ettevõtluse esindajate saabumine ja viibimine Soomes, kaldudes kõrvale uue või üleminekumudeli tingimustest. Selliste põhjuste hulka kuuluvad eelkõige tööstuse taastumise, uue majanduskasvu või pikaajalise tööhõive tagamiseks vajalikud ülesanded.

Tööandja või muu kutsuv pool peab esitama isikule või rühmale oma tervisekaitse tegevuskava, mis järgib riiklikke juhiseid. Piirivalve koordineerib erigruppide vastuvõtmise vajalikkust ja tingimusi. Kutsuv pool saadab oma avalduse piirivalvele.

Taotlustes tuleb põhjendada meetme riiklikku vajalikkust ja põhjuseid, miks muid protseduure ei saa järgida või miks tuleks lubada sisenemist ELi rohelisse nimekirja mittekuuluvast riigist, samuti protseduure tervisekaitse tagamiseks.

Uus mudel nõuab seadusemuudatusi

Uue mudeli kasutuselevõtt nõuab kiiret seadusandluse muutmist, näiteks transporditeenuste seaduse muutmist, samuti testimise ja muude meetmete suurendamist ja ümberjaotamist, et tagada sisenemisel tervisekaitse. Kõik mudeli ja testimisvõimsuse suurendamisega seotud kulud kaetakse täielikult.

Valitsus esitab parlamendile ettepaneku lisada transporditeenuste seadusse uued sätted nakkushaiguse negatiivse testi tulemuse kontrollimise ja tõendi esitamise kohta. Eeltestimist peetakse suurema esinemissagedusega riikidest sisenemise tingimuseks kohe, kui vastav seadusemuudatus on jõustunud. Teise testi osas võetakse mudel kasutusele 23.11.2020.

Üleminekumudel kehtib 1. oktoobrist 22. novembrini

Üleminekuperioodil järgitakse sisepiirikontrollis 25 nakatumise esinemiskünnist ka ELi rohelise nimekirja riikide puhul. Piirväärtust ületavatest riikidest lubatakse riiki siseneda ainult Soome või mõne muu EL- või Schengeni riigi elanike naasmisel ja muudel vajalikel põhjustel.

Praegu soovitatakse 14 päeva vabatahtlikku karantiini kõigile neile, kes tulevad Soome suurema haigestumusega riigist. Üleminekuperioodil soovitatakse nii EL-i riikidest ja Schengeni piirkonnast kui ka kõrgema nakatumise tasemega ELi rohelise nimekirjaga riikidest ja muudest kolmandatest riikidest saabunutele eelneva testi tegemist.

Suurema nakatumise tasemega riikidest naastes võib Soome elanik soovi korral lühendada vabatahtlikku karantiini, taotledes testi kohe, kui nad Soome jõuavad, ja uus test tuleb teha 72 tunni jooksul. See hõlbustab tööga seotud pendelrännet.

Teist testi ja karantiini ei nõuta, kui peatute Soomes vähem kui 72 tundi.

Üleminekumudel kehtib ka eelpool mainitud erirühmade uue mudeli kohta ning samuti põhjapoolse maismaapiiri ning Eesti ja Rootsi parvlaeva- ja õhutranspordi piirikogukondade tööhõive ja muude igapäevaste suhete kohta.

Uus kord kehtib alates 19. septembrist

Valitsus otsustas 11. septembril, et uus sisepiirikontrolli jätkamise ja piiriliikluse piirangute kord jõustub 19. septembril ja kestab kuni 18. oktoobrini.

Kommentaarid
(Külastatud 3,596 korda, 1 külastust täna)