Soome valitsus kinnitas eriolukorras oluliste ametite nimekirja

Soome valitsus kinnitas täna koroonaviiruse leviku aeglustamiseks ja riskirühmade kaitsmiseks oluliste ametite nimekirja.

Olukorras, kus Soomes on koolid suletud, on elutähtsate ametite esindajatele erandina tagatud laste alusharidus 1-3. klassini. Sama erand tehti ka erivajadustega lastele, aga klui nende vanemad saavad nendega kodus olla, siis tuleks seda teha. Eespool nimetatud kord jõustub täna kolmapäeval, 18. märtsil 2020. Haridus- ja kultuuriministeerium annab haridusasutustele juhiseid suuniste rakendamiseks.

Oluliste ametite nimekiri:

Valitsus ja riigi juhtkond

 • Vabariigi Presidendi Kantselei, parlamendi ja valitsuse (ministeeriumid) töötajad
 • Õiguskanstleri kantselei ja ombudsmani büroo töötajad
 • Valitsuse võtmetöötajad

Rahandusministeeriumi haldusala

 • Finantssüsteemi kindlustamine; finantsturu osaliste (pangad, investeerimisühingud, infrastruktuurid jne) finants- ja tegevusstabiilsus ning rahaliselt oluliste finantsteenuste osutamise järjepidevus ning riigi võla- ja varahaldus- ning tagatisfunktsioonide järjepidevus;
 • Rahaliste ressursside omandamine ja eraldamine; Riiklik maksete liikumine, sealhulgas tasumata kulude (nt omavalitsuste abi) töötlemine, palkade ja hüvitiste maksmine, jätkuvate esmaste hüvitiste maksmine kodanikele (kohustuslik ravimivaru ja ülalpidamispensionid)
 • Maksude haldamine, sissenõudmine ja arveldamine
 • Tarneahelate ja kaupade turvalisuse tagamine; Tolli operatiivülesanded
 • Riigi, omavalitsuste ja omavalitsuste IKT-teenuste osutamine, mis on seotud ühiskonna elutähtsate funktsioonide tagamisega, sh. seda toetavad ärilised IKT alltöövõtjad
 • Tööjõuressursside haldamine; Riigi ja kohalike tööturuasutuste töövõime tagamine ning personaliga seotud otsuste tegemise tagamine avalikus sektoris
 • Omavalitsuste ülesanded, et tagada kodanike heaolu ja põhiteenused
 • Riigi ja omavalitsuse asutuste põhifunktsioonid avaliku võimu teostamisel ning kodanike heaolu ja ühiskonna toimimisel

Justiitsministeeriumi haldusala

 • Vanglate ja kriminaalhoolduse osakonna töötajad
 • Ahvenamaa olulised funktsioonid

Siseministeeriumi haldusala

 • Hädaolukorras reageerimine: tuletõrjujad, parameedikud, hädaolukordadele reageerimise ametnikud
 • Piirivalve ja pääste: piirivalvetöötajad nagu piiri- ja merepiirivalvurid, pinnapäästjad, piloodid, operaatorid
 • Politsei: politseiametnikud nagu juhtkond, allohvitserid ja politseitöötajad.
 • Ülalnimetatud organisatsioonide juhtimis- ja kontrolliametnikud ning võtmerollid juhtimisel ja juhtimiskeskustes (teabehaldus, personalitugi, kommunikatsioon, rahvusvaheline tegevus jne)
 • Häirekeskused
 • Kaitsepolitsei
 • Vastuvõtukeskused ja kinnipidamisüksused

Kaitseministeeriumi haldusala

Kaitseväe personal vähemalt järgmiste ülesannete jaoks:

 • Valmisolek
 • Territoriaalse terviklikkuse jälgimine ja tagamine
 • Ametialane abi
 • Põhitegevused
 • Haridus
 • Valve- ja turva-alane tegevus
 • Lisaks tuleks tagada personali kättesaadavus üldjuhtimiseks ja ennetavate otsuste tegemiseks, samuti olukorra teadvustamiseks ja hindamiseks.
 • (seotud kõigi varasemate tegevusaladega / jne)
 • Hooldus sh. allhanke korras osutatav teenus

Haridus- ja kultuuriministeeriumi haldusala

 • Alushariduse töötajad
 • Pedagoogid kõigis haridustasemetes
 • Mäluorganisatsioonide (arhiivid, muuseumid, raamatukogud) töötajad osaliselt
 • Hingelise kriisiolukorra osas kiriku- ja koguduse töötajad osaliselt
 • Noorsootöötajad

Põllumajandus – ja metsandusministeeriumi haldusala

 • Toiduainete valdkond, sh tootmine, toiduainetööstus ja turustamine
 • Kaubandus, logistikakeskused ja transport, Food Service hulgimüük ja suurköögid
 • Veevarustuse, sh. veevarustusettevõtted, veekeemia tootmine ja logistika
 • Üleujutusriski juhtimine ja tammide ohutuse jälgimine

Transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusala

 • Liiklusohutusagentuur Traficom, sh. autojuhi eksamid ja kutsekvalifikatsiooni klienditeenindus, Ajovarma Oy
 • Maanteeamet
 • Soome meteoroloogiainstituut
 • ELY transpordivastutuse personal:
 • Hooldustöövõtjad (riiklikud ja munitsipaal-, raudtee- ja mereteed)
 • ELY-L valmisoleku ülesanded
 • Finferriesi saaretransport
 • TMF Grupp (Traffic Management Finland)
 • Yleisradio Oy ja peamine kommertsmeedia
 • Operatiivsed töötajad ja ajakirjanikud
 • Ühistranspordi toimimiseks vajalik personal
 • kõik bussi-, trammi- ja metroojuhid
 • HSL liikluse juhtimine
 • turvatöötajad (turvamehed ja korrakaitse)
 • Kaubaveo toimimiseks vajalik personal
 • Toidu, kütuse ja tooraine transport
 • kõik veoautojuhid / kõik transpordiettevõtted / SKAL-i liikmed ja teised
 • veoautomehaanika
 • terminali töötajad
 • Jaotus- ja postiteenused:
 • Jaotuse operatiivtöötajad
 • Posti Oyj kontserni operatiivpersonal
 • turvalisuse juhtimine (sealhulgas ANS / õhuteenused, VTS / merendus, raudtee / maantee)
 • Laevakompaniid ja laevandus (sh jäälõhkumine ja Arctia Oy)
 • lootsimine, laevameeskonnad, sadamaoperaatorite töötajad, st laevu lastivad / lastivad sadama töötajad, teatavad sadamateenuste pakkujad, näiteks laevade mooderid ja sadamavaldajad, ning saarte veoettevõtjad
 • Lennundus:
  aeronavigatsiooni / lennuliiklusteenuste osutamisega seotud töötajad, näiteks lennujuhid, lennuliiklusteabe teenus, lennupersonal, aeronavigatsiooni tehnilised töötajad, lennuinfoteenistujad
  lennuettevõtte piloodid, salongipersonal, tehnilised töötajad, lennu planeerimise töötajad, maapealse teeninduse personal
  lennujaama turvatöötajad ja turvateenistus
  lennujaamade hooldus-, pääste-, side- ja tehnilised töötajad
 • Raudteeliiklus:
  Liikluskorraldus, üksuse transportimise eest vastutavad isikud autojuhid ja vahetustega juhid, turvavarustus, elektriraudtee ja infrastruktuuri hooldus, elektriradade juht, dispetšerid.
 • Andmesideteenused
  Teleoperaatorite, Interneti-teenuse pakkujate, telekommunikatsiooniettevõtjate, IKT-teenuse pakkujate ja turvaettevõtete operatiivtöötajad.
 • Reitinguagentuurid
 • Tehnoülevaatus
 • Muud ühiskonna olulised funktsioonid, mis mõjutavad inimeste liikumist ja suhtlemist

Töö- ja majandusministeeriumi haldusala

 • Elektri-, soojus- ja kütusevarustus, sh. edastamine ja jaotus
 • Tuuma- ja kiirgusohutus
 • Ettevõtete rahastamine
 • Töötukassa kontorid, ELY keskused (projektid, TE teenuste haldus, äriteenused), KEHA keskus (inimressursid, digiteenused, maksed), TE klienditeeninduse keskus (telefoniteenused).
 • Konkurentsi- ja tarbijakaitse ameti ühinemiste kontrolliga seotud funktsioonid
 • Ohutuse ja kemikaaliagentuuri Tukes selline kontrollitegevus, mis vastutab lubade eest suurõnnetuste puhul ohtlikes kohtades (nt keemiatehased, kaevandused)
 • Riikliku patendi- ja registriameti (PRH) registreerimiskohustused
 • Varustuskindluse keskus ja varustuskindluse organisatsioonide töötajad
 • Varustuskindluse jaoks kriitilised toimingud, nt logistika ja kemikaalid, õli, plast ja pakendid, farmaatsiatooted, toit ja energia, metsandus, tehnoloogia ja ehitus
 • Ühiskonna toimimiseks kriitiliste süsteemide jälgimise ja hooldamisega seotud ülesanded
 • Sisserändeteenistuse töötajad
 • Omavalitsuste sisserände teenused ja üldnõustamine
 • Ülaltoodud ülesannete ja tegevuste säilitamiseks vajalikud tugifunktsioonid.

Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi haldusala

 • Sotsiaal- ja tervishoiutöötajad, sh uurimistöö
 • FIMEA
 • STUK
 • Valvira juhtimine ning kriitiliste operatsioonide kontroll ja järelevalve
 • Terviseameti juhtimise ja nakkushaiguste ekspertiis koos tugifunktsioonidega, labor
 • Terviseameti riigiteenused (kohtuekspertiis, vanglate vaimuhaiglad, riiklikud vaimuhaiglad)
 • Tööterviseameti nakkushaiguste ning nende tervise- ja tööohutusmõjude kompetents
 • Turvakodude teenused
 • Sotsiaalkindlustuse vaidluskomisjon ja muud sotsiaalkindlustuse vaidluskomisjonid
 • Puuetega inimeste isiklikud abistajad
 • Ööpäevaringne usaldustelefon
 • Farmaatsiatooted, sealhulgas ravimid ja farmaatsiatoodetega seotud logistika
 • Keskkonnatervishoiu personal
 • Kela ja töötushüvitiste fondid, muud sotsiaalkindlustusasutused
 • Puhastusteenused
 • SPR vereteenistus ja logistika

Keskkonnaministeeriumi haldusala

 • Jäätmekäitlus
 • Olmereoveepuhastite töö ja käitamine
 • Keskkonnalubade täitmise ettevalmistamine kahjude vastu
 • SYKE keskkonnateabe registrite pidajad
 • SYKE hädaolukordade personal

Välisministeeriumi haldusala

 • Konsulaarteenused
 • Väliskaubanduse tingimuste tagamine
 • Ekspordi kontroll ja lubade andmise kord
 • ELi kaubanduspoliitika
 • Turvapoliitika, UTVA

Muud tegevused

 • Kriitilised funktsionaalsust ja kaugtööd võimaldavad IT-teenuseid
 • Matuseteenused
Kommentaarid
(Külastatud 1,021 korda, 1 külastust täna)