Soome valitsus panustab siseturvalisusele, migratsiooni piiratakse

Soome siseministeeriumi 2024. aasta eelarve eelnõus on siseministeeriumi haldussektorile ette nähtud kokku ligi 2,5 miljardit eurot.

Politseinike arvu suurendatakse 8000-ni

Kokku on politsei tegevuseks planeeritud ligi 1,029 miljardit eurot. Politseile planeeritud 75 miljoni eurosest kasvust 32 miljonit on tingitud kevadel politsei tegevuse säilitamiseks tehtud raamotsusest. Peaminister Orpo valitsusprogrammi kohaselt planeeritakse politsei kulusid suurendada 17,5 miljoni euro võrra, et tõsta valimisperioodi lõpuks politsei ülesannetes töötavate inimeste arv 8000 inimtööaasta tasemele. Politseile tagatakse võime värvata politseioperatsioonide toetamiseks vajalik arv spetsialiste, näiteks küber- ja finantseksperte ning uurijaid. Politseikoolituse sisseastumisnõudeid aga ei langetata ja tagatakse rootsikeelne politseikoolitus.

Valitsusprogrammis on kirjas, et muutused turvakeskkonnas nõuavad politsei operatiivtegevuse tugevdamist. Seoses sellega tugevdatakse politsei erioperatsioonide üksuse (Karhu) riikliku ja rahvusvahelise operatiivvalmiduse arengut.

Valitsusprogrammi eesmärk on tagada Kaitsepolitsei tegevusvõime ja piisav rahastamine. Vastavalt sellele planeeritakse Kaitsepolitseile täiendavad vahendid operatiivvõime, ruumide ja NATO liikmelisusest ning koostöökohustustest tulenevate kulude tagamiseks.

Piirivalvele tagatakse piisavad ressursid

Järgmise, 2024. aasta eelarve eelnõus on piirivalvele ette nähtud kokku 518 miljonit eurot. Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on tugevalt mõjutanud Soome julgeolekukeskkonda. Piirivalveteenistus on osa Soome kaitsesüsteemist ning Euroopa piiri- ja merevalvest. Valitsusprogrammis on kirjas, et tagatud on Soome piiriturvalisus, piirivalve piisavad ressursid, varustus ja tehnoloogia.

Piirivalvele planeeritakse vastavalt valitsuse programmile operatiivtegevuse IKT-kulude tõus, rendi baastaseme tõus, aga ka NATO liikmelisuse ja idapiiri tõkke hoolduskulud. Piirivalvele planeeritakse ka laeva- ja lennukipargi ning nafta- ja kemikaalireostuse tõrjeseadmete varustuse suurenemist.

Arendatakse päästjate väljaõpet ja tagatakse vahendid häirekeskuse tegevuseks

Päästeteenistuse, päästekolledži ja häirekeskuse tegevuskuludeks eraldatakse kokku 121 miljonit eurot. Valitsusprogrammis on kirjas, et kogu riigis tagatakse kvaliteetne päästeteenus, uuritakse ja rakendatakse päästjate puuduse kõrvaldamiseks vajalikke meetmeid, hoolitsetakse päästevahendite veo ja hoidmise eest, suurendatakse väljaõppe mahtu ja arendatakse päästjate väljaõpet.

Häirekeskuse ressurss on tagatud ja tegevust arendatakse. Tagatud on võimalused hoolitseda Erica infosüsteemi hoolduse ja arendamise eest. Kodanikukaitset tugevdab muuhulgas kodanikukaitse ettevalmistuse regulatsiooni reformimine ja kodanikukaitsetöö korralduse arendamine. Vastavalt valitsusprogrammile planeeritakse nende eesmärkide saavutamiseks mitmeid Pääste- ja Häirekeskuse tegevuse täiendusi.

Sisserände menetlemist tõhustatakse

Migratsiooniametile eraldatakse 511 miljonit eurot. Pagulaste ja varjupaigataotlejate vastuvõtmiseks ning vastuvõtuteenuse klientidele makstavateks toetusteks kavandatakse 408 miljonit eurot. Vastuvõtukulude kasv on tingitud oodatust suuremast sõja eest põgenevate ukrainlaste arvust 2024. aastal.

Valitsusprogrammi kohaselt on Soome migratsiooniteenistusele kavandatud 101 miljonit eurot. Migratsiooniametile tehakse ettepanek suurendada 21 miljoni euro suurust summat menetlusaegade lühendamiseks automatiseerimise suurendamise kaudu, 3 miljoni euro suurendamist rahvusvahelise kaitse ajutiseks pikendamiseks ja lubade kehtivusaja lühendamiseks, 5,5 miljoni euro suurendamist kinnipidamise pikendamiseks ja võimaldamiseks, ning 6,8 miljonit eurot tööga seotud lubade järelseireks ja automatiseerimise suurendamiseks. Vabatahtliku tagasipöördumise ja lahkumise paketi elluviimiseks tehakse ettepanek suurendada vahendeid 2 miljonit eurot. Pagulaskvoot on valitsusprogrammi järgi arvestatud 500 inimese tasemele.

Kommentaarid
(Külastatud 398 korda, 1 külastust täna)