EL kehtestas Hiina elektriautodele ajutised tollimaksud

Euroopa Komisjon kehtestas subsiidiumivastase uurimise tulemusel ajutised tasakaalustavad tollimaksud Hiinast pärit akutoitega elektrisõidukite impordi suhtes. Uurimise põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et Hiina elektrisõidukite väärtusahel toetub ebaõiglasele subsideerimisele, mis võib põhjustada ELi tootjatele majanduslikku kahju. Uurimise käigus uuriti ka meetmete tõenäolisi tagajärgi ja mõju elektrisõidukite importijatele, kasutajatele ja tarbijatele ELis. Läbirääkimised jätkuvad tehnilisel tasandil, et leida WTO nõuetele vastav lahendus.

Kolme valimis sisalduva Hiina tootja suhtes kehtestati järgmised tollimaksumäärad:

  • BYD: 17,4%;
  • Geely: 19,9%;
  • SAIC: 37,6%.

Teiste Hiina elektrisõidukite tootjate suhtes, kes tegid uurimise käigus koostööd, kuid keda valimisse ei kaasatud, kohaldatakse 20,8%-list kaalutud keskmist tollimaksu. Muude koostööst keeldunud äriühingute suhtes kohaldatav tollimaks on 37,6%.

Võrreldes 12. juunil 2024 avalikustatud määradega korrigeeriti ajutisi tollimakse veidi allapoole, tuginedes huvitatud isikute esitatud märkustele arvutuste täpsuse kohta. Uurimise põhjalikud järeldused on esitatud Euroopa Liidu Teatajas avaldatud rakendusmääruses.

Ajutisi tollimakse kohaldatakse alates 5. juulist 2024 kuni nelja kuu jooksul. Selle aja jooksul peavad ELi liikmesriigid vastu võtma lõpliku otsuse. Kui otsus vastu võetakse, kehtestatakse tollimaksud viieks aastaks.

Menetlus ja edasised sammud

  1. aasta 4. oktoobril algatas komisjon ametlikult ex officio subsiidiumivastase uurimise Hiinast pärit akutoitega elektrisõidukite impordi suhtes. Uurimine tuleb lõpule viia hiljemalt 13 kuu jooksul alates uurimise algatamisest. Lõplikud meetmed tuleb kehtestada hiljemalt neli kuud pärast ajutiste tollimaksude kehtestamist. Ajutised tasakaalustavad tollimaksud on tagatud tagatisega (kujul, mille määrab iga liikmesriigi toll) ja mida võib teatavatel asjaoludel sisse nõuda alles siis, kui on tehtud otsus kehtestada lõplikud tollimaksud.

Liikmesriigid hääletavad ajutiste meetmete üle kirjaliku menetluse teel ja lihthäälteenamusega hiljemalt 14 päeva jooksul pärast ajutiste meetmete avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Hääletusel järgitakse komiteemenetluse eeskirjade kohast nõuandemenetlust (millel ei ole õiguslikult siduvat mõju).

Huvitatud isikutel on võimalus taotleda ärakuulamist komisjoni talitustes viie päeva jooksul ning esitada märkusi 15 päeva jooksul alates ajutiste meetmete jõustumisest. Pärast seda, võttes arvesse huvitatud isikute märkusi, avalikustab komisjon oma ettepaneku võimalike lõplike meetmete kohta ning annab huvitatud isikutele piisavalt aega märkuste esitamiseks (10 päeva).

Seejärel esitab komisjon lõpliku otsuse liikmesriikidele hääletamiseks. Komisjoni ettepanek võetakse vastu, välja arvatud juhul, kui selle vastu on kvalifitseeritud häälteenamus. Sellel hääletusel on siduv õigusmõju. Meetmed kehtivad viis aastat, mida võib põhjendatud taotluse ja sellele järgneva läbivaatamise korral pikendada.

Autotootja Tesla  võib enda esitatud põhjendatud taotluse alusel saada viimases etapis individuaalselt arvutatud tollimaksumäära. Kõik teised Hiinas tootvad äriühingud, keda lõplikku valimisse ei kaasatud ja kes soovivad, et nende konkreetset olukorda uuritaks, võivad kooskõlas subsiidiumivastase alusmäärusega taotleda kiirendatud läbivaatamist pärast lõplike meetmete kehtestamist. Läbivaatamise tähtaeg on 9 kuud alates taotluse esitamisest.

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Kommentaarid
(Külastatud 207 korda, 1 külastust täna)