Välismaalt tulnud marjakorjajate olukord Soomes paraneb

Soome valitsus esitas 31. märtsil 2021 uute seaduseelnõu, et parandada välismaiste marjakorjajate õiguslikku olukorda ja teenimisvõimalusi ning ühtlustada sektori ettevõtete konkurentsivõimet. Kuna välismaiseid marjakorjajaid ei ole seni peetud töötajateks, vaid nad tegutsevad omamoodi ettevõtjana, on nende õiguslik seisund seadusandlikust seisukohast praegu suures osas reguleerimata.

Alates 2014. aasta sügisest on ametiasutuste ja loodustoode sektori ettevõtete vahel rakendatud metsamarjade korjamisel nn tahteavalduse menetlust. Sellise menetlusega on marjakorjajate olukord ja teenimisvõimalused paranenud. Probleemiks on olnud aga tahteavalduse nõrk siduvus ja menetluse aeglane reageerimine kaebustele.

Uus seadus näeb ette loodustoodete korjajate õigused, loodustoodete korjamise sektori ettevõtjate kohustused, kohustuste täitmise järelevalve ja karistused kohustuste täitmata jätmise eest. Loodustooteid kokku ostvate ettevõtete kohustused oleksid suures osas samad, mis praeguse tahteavalduse puhul. Kohustused oleksid siiski täpsemad ja siduvamad.

  • Selle õigusaktiga tagame marjakorjamisel Soome mängureeglite järgimise. Metsamarjade korjamisel rakendatav tahteavaldus on olukorda oluliselt parandanud, kuid valdkond vajab ka siduvaid õigusakte. Uute õigusaktide vajadus on ilmne, ütleb tööminister Tuula Haatainen.

Erinevus tahteavalduse menetlusesest oleks ka see, et seadus näeks ette absoluutse keelu küsida marjakorjajatelt tasu värbamisteenuste ja sisseelamise eest. See on oluline välismaiste marjakorjajate õigusliku seisundi parandamiseks. Lisaks oleks sektori ettevõtjatel kohustus teha omavahel koostööd korjamise tulemuslikkuse parandamiseks.

Uue seaduse kohaselt peaks loodustoodete korjamise korraldaja olema usaldusväärne. Loodustoodete sektori ettevõtja usaldusväärsuse hindamist mõjutab see, kas äritegevuses on järgitud käesoleva seaduse sätteid. Lisaks kontrollitakse, kas makse ja lõive on nõuetekohaselt makstud ning kas ettevõtjal on rahaline võimekus oma tegevuse korraldamiseks. Edaspidi saab usaldusväärsuse hindamiseks kasutada maksuameti varimajanduse üksuse koostatud kohustuste täitmise aruandeid. Kui ettevõtja pole usaldusväärne, ei saa ta kutsuda marjakorjajaid Soome ega pakkuda neile majutust ja korjamisvahendeid kavatsusega osta neilt kokku loodustooteid. Muul moel ei mõjuta seadus loodustoodete kokkuostjate staatust ega kohustusi.

Tööohutuse ametkond jälgib seaduste täitmist kuni piirini, mis on mõne teise asutuse ülesanne. Nõustamisega tegelevad tööbürood ja tööohutuse ametkonnad.

Seadus ei puuduta marjakorjajate Soome sisenemise ega Soomes elamise õigusi. Seadust kohaldatakse siis, kui tegemist pole töösuhtega. Töösuhte puhul kehtib tööõigus nagu praegu.

Seadus peaksid jõustuma nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt 2021. aasta saagiperioodiks.

Kommentaarid
(Külastatud 381 korda, 1 külastust täna)