Lapse- ja peretoetused Soomes: osa 2 lapsehooldustoetused

Lapse- ja peretoetused Soomes (info Kela kodulehelt). Vaata lisa Kela perekalendrist ning eestikeelset infot Kela kodulehelt: http://www.kela.fi/eesti-keel.

2. Lapsehooldustoetused

Koduhooldustoetus (Kotihoidon tuki)

Koduhooldustoetuseks on õigus siis, kui alla 3-aastast last hooldatakse kodus. Hooldaja võib olla:

 • isa, ema või muu hooldaja

 • vanema või hooldajaga koos elav abielu- või elukaaslane

 • lapse eest hoolitsev muu isik või palgatud hooldaja

Alla 3-aastase lapsega koos kodus hooldatavate eelkooliealiste õdede-vendade eest võidakse samuti maksta koduhooldustoetust. Toetuse maksmine lõpetatakse, kui pere norem laps saab 3-aastaseks. Koduhooldustoetust ei maksta lapse eest, kes käib lasteaias. Koduhooldustoetust ei maksta ka siis, kui lasteaia kohta ei öelda üles näiteks suvisel ajal.

Koduhooldustoetuse hulka kuulub:

 • hooldusraha, mis ei sõltu pere sissetulekust

 • hoolduslisa, mida mõjutavad pere tulud

 • võimalik omavalitsuse lisa (kuntalisä) olenevalt omavalitsusest

Kes võib saada

Reeglina taotleb hodihooldustoetust vanem või muu hooldaja. Teinekord võib taotleja olla muu isik, kui ta hooldab põhiliselt last ja elab koos lapsega ühes majapidamises. Lapse adopteerinud vanem võib samuti taotleda koduhooldustoetust.

Muud toetused võivad mõjutada koduhooldustoetuse suurust. Näiteks kui perre sünnib uus laps, makstakse emale jälle emadusraha. Sellisel juhul koduhooldustoetust ei maksta. Vaata lisa, kuidas muud toetused mõjutavad koduhooldustoetust: Katso, miten muut tuet vaikuttavat kotihoidon tukeen.

Koduhooldustoetuse suurus

Koduhooldustoetus (hoitoraha) ei sõltu pere sissetulekust. Seda makstakse 341,27 eurot kuus ühe alla 3-aastase lapse kohta, 102,17 eurot kuus ülejäänud alla 3-aastaste laste kohta peres ja 65,65 eurot kuus muude eelkooliealiste laste kohta peres.

Koduhoolduslisa (hoitolisä) sõltub pere sissetulekust, selle suurus on 182,64 eurot kuus ja seda makstakse vaid ühe lapse kohta. Hooduslisa makstakse maksimummääras, kui pere sissetulekud ei ületa tulupiiri, mis 4-liikmelise pere puhul on 1700 eurot kuus.

Omavalitsuslisa (kuntalisä) suurus sõltub omavalitsusest. Näiteks Helsingis on see ligi 200 eurot kuus lapse kohta.

Erahoiu toetus (Yksityisen hoidon tuki)

Võid saada erahoiu toetust, kui last hoiab palgatud hoidja või päevahoid. Laps peab olema eelkooliealine. Toetust ei saa, kui laps käib omavalitsuse lasteaias.

Lapse erahoiu toetuse sisse kuulub:

 • hooldusraha, mida mõjutab lapse kasvatusõigus

 • hoolduslisa, mida mõjutavad pere tulud

 • võimalik omavalitsuse lisa sõltuvalt omavalitsusest

Erahoiu toetust võib taotleda lapsevanem või muu hooldaja. Toetust makstakse siiski ainult otse hoidjale või päevahoiuasutusele. Erahoiu toetus on maksustatav toetus hoiuasutusele, aga mitte toetust taotlevale perele.

Hoiuraha ja hoiulisa makstakse iga lapse kohta eraldi. Omavalitsustoetuse suurus ja tingimused sõltuvad omavalitsusest. Küsi omavalitsustoetust oma koduomavalitsusest.

Kes võib saada

Laste erahoiu toetust või saada pere, kus kasvab eelkooliealine laps, keda hoiab pere palgatud hoidja või eraõiguslik päevahoiu asutus.

Erahoiu toetust pole õigus saada:

 • kui laps käib omavalitsuse lasteaias või talle on võetud sinna koht

 • kui vanem elab lapsest eraldi

 • lapsele, kelle eest isa saab isadustoetust. Pere ülejäänud laste eest võidakse aga erahoiu toetust maksta.

Erapäevahoiu pakkuja

Erahoiu teenuse pakkuja on:

 • isik, kellega on pere sõlminud töölepingu ja kelle on heaks kiitnud omavalitsus

 • eraõiguslik päevahoiukodu või perepäevakodu, kes on sellest teada andnud omavalitsusele

Ka sugulane võib olla päevahoiuteenuse pakkuja. Erahoiu toetust ei maksta siis, kui hoiuteenuse pakkuja elab lapsega samas majapidamises.

Erahoiu toetuse suurus

Kela maksab erahoiu toetust lähtuvalt lapse varajase kasvatuse õigusest (lapsen varhaiskasvatusoikeus). Toetus võib olla maksimaalselt hoiuasutuse maksu suurune.

Kui lapse varajase kasvatuse õigus on üle 20 tunni nädalas, makstakse:

 • hoiutoetust 173,74 eurot kuus lapse kohta

 • hoiulisa kuni 146,11 eurot kuus lapse kohta

Kui lapse varajase kasvatuse õigus on kuni 20 tundi nädalas, makstakse:

 • hoiutoetust 63,93 eurot kuus lapse kohta

 • pool hoiulisast

Hoiulisa suurus sõltub pere sissetulekust. Hoiulisa makstakse täismääras, kui 4-liikmelise pere sissetulek ei ületa 1700 eurot kuus ja lapse varajase kasvatuse õigus on üle 20 tunni nädalas.

Omavalitsuse võivad erahoiu toetusele maksta omavalitsuse lisa ja selle suurus ja maksmise tingimused sõltuvad omavalitsusest.

Paindlik hooldustoetus (Joustava hoitoraha)

Võid teha tööd 30 tundi nädalas või vähem ja hooldada alla 3-aastast last ning saad Kelast paindlikku hooldustoetust.

Paindliku hooldusraha maksmine sõltub tööajast. Paindlik hooldustoetus on maksustatav tulu. Kela maksab paindlikku hooldusraha korraga vaid ühe lapse kohta.

Kes võib saada

 • alla 3-aastase lapse isa või ema või muu ametlik hooldaja

 • kumbki vanem samaaegselt, kui nad on korraldanud töötamise nii, et nad hooldavad last eri aegadel

 • vanem, kes ei ela lapsega samas majapidamises

Paindliku hooldustoetuse eeldus on, et vanem:

 • teeb tööd nädalas kuni 30 tundi või kuni 80% normaalsest täistööajast. Toetuse saamiseks piisab ühest tingimusest.

 • on töö- või ametisuhtes.

 • on ettevõtja, kel on kehtiv YEL- või MYEL-kindlustus.

 • on toimetuleku saaja, kel on MYEL-kindlustus.

Paindlikku hooldusraha ei saa vanem, kes:

 • saab saab emadus-, isadus- või vanematoetust.

 • hooldablast ise ja saab koduhooldustoetust.

 • saab osalist hooldustoetust mõne pere lapse eest.

 • teeb üksikuid töid olemata püsivas töösuhtes.

 • on haige ja haiguspuhkus kestab vähemalt 4 nädalat. (Lühikesed haigused toetust ei mõjuta). Paindliku hooldustoetuse saamise õigus lõppeb töövõimetuse algusega.

Paindlikku hooldusraha ei saa ka selle lapse eest, kelle eest makstakse vanematoetust. Näiteks vanemapuhkuse järel makstava isaduspuhkuse aja eest ei maksta paindlikku hooldustoetust.

Kui pikalt makstakse paindlikku hooldustoetust?

Paindlikku hooldustoetust võib saada kohe, kui vanematoetus on lõõenud. Seda saab kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Paindlikku hooldusraha ei määrata alla kuu aja pikkusele perioodile, välja arvatud juhtudel, kui paindliku hooldustoetuse ja kuude lastehooldustoetuste ühine kestvus on vähemalt kuu aja pikkune. Toetuse maksmise periood ei pea algama kalendrikuuga.

Vanem lepib tööaja ikkuses kokku tööandjaga. Kuni 30-tunnine tööaeg võib jätkuda ka siis, kui laps on saanud 3-aastaseks. Paindlikku hooldusraha ei maksta siiski enam vanema kui 3-aastase lapse eest. Esimese ja teise klassi õpilane võib saada paindlikku hooldusraha, kui ta käib lapse pärast tööl kuni 30 tundi nädalas.

Paindlikku hooldustoetust võivad saada nii isa kui ema. Nad peavad olema siiski tööst eemal ja hooldama last eri aegadel.

Paindlikku hooldustoetust võib saada üheaegselt näiteks koos erahoiu toetusega või kui laps käib omavalitsuse lasteaias.

Paindliku hooldustoetuse määr

Paindlik hooldustoetus on jagatud kahte rühma sõltuvalt vanema tööajast. Seda ei mõjuta pere sissetulekud.  Paindlikku hooldustoetust makstakse korraga vaid ühe lapse eest.

Paindlik hooldustoetus on:

 • 243,28 eurot kuus, kui tööaja pikkus on kuni 22,5 tundi nädalas või kuni 60% tavalisest tööajast (näiteks 3 päeva nädalas või 4,5 tundi päevas).

 • 162,19 eurot kuus, kui tööaeg on üle 22,5 tunni, aga kuni 30 tundi nädalas või kuni 80% tavalisest tööajast (näiteks 4 päeva nädalas või ligi 6 tundi päevas).

Ülalmainitud tunnid ja protsendid on toodud keskmisena, nädalate lõikes võib olla kõikumisi, kui need ei ületa keskmist.

Toetust makstakse korra kuus kuu viimasel argipäeval. Paindlik hooldustoetus on maksustatav tulu.

Osaline hooldustoetus

Võid saada osalist hooldustoetust, kui teed lapse kõrvalt tööd kuni 30 tundi nädalas. Osalist hooldustoetust makstakse 1. ja 2. klassis oleva lapse lapse eest

Õigus osalisele hoolduspuhkusele tuleneb töölepingu seadusest. Osalise hoolduspuhkuse annab tööandja, kes lepib kokku töötajaga. Kela tööaja otsuseid ei tee. Osalisest hoolduspuhkusest tuleb tööandjale ette teatada 2 kuud enne selle algust.

Osalise hooldustoetuse saamiseks peab vanem olema töö- või ametisuhtes või peab tal olema kehtiv YEL- või MYEL-kindlustus. Osalist hooldustoetust võivad saada nii isa kui ema, kui vanemad hooldavad last eri aegadel. Osalist hooldustoetust võib saada ka vanem, kes ei ela lapsega ühes majapidamises.

Muude toetuste mõju

Osalist hooldustoetust võib saada samaaegselt näiteks erahoiu toetusega või kui laps on omavalitsuse lasteaias. Osalist hooldustoetust ei saa, kui vanem:

 • on haiguspuhkusel vähemalt 4 nädalat

 • saab koduhoolduse toetust ja hooldab last ise

 • saab samal ajal vanematoetust

 • saab paindlikku hooldustoetust (teine vanem võib saada teise lapse eest täiendavat hooldustoetust).

Osalise hooldustoetuse suurus on 97,73 eurot kuus ja seda makstakse korraga ühe lapse eest olenemata sellest, kas peres on veel toetuse saamiseks õigustatud lapsi. Toetust makstakse, kui laps läheb kooli ja maksmine lõpetatakse, kui laps lõpetab 2. klassi. Osalist hooldustoetust makstakse kuu viimasel argipäeval ja see on maksustatav tulu.

Kommentaarid
(Külastatud 2,217 korda, 1 külastust täna)